Yêu cầu và phê duyệt

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH
BỨT PHÁ HIỆU SUẤT

Số hóa hoạt động xử lý yêu cầu và phê duyệt

Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực

Lưu trữ lịch sử và phân loại yêu cầu trực quan

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Chuẩn hóa để mở rộng

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

QUY TRÌNH
TỐI ƯU