Sắp xếp ca làm việc

xếp ca đơn giản
quản lý dễ dàng

Tạo ca làm việc với nhanh gọn

Đa dạng loại hình làm việc 

Nhân viên chủ động theo dõi 

Dữ liệu chính xác, báo cáo real time

+2500 tổ chức tin dùng ACheckin

monkey junior

Chuẩn hóa để mở rộng

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

Xếp ca
linh hoạt

Chủ động
đăng ký