QUẢN LÝ CANTEEN

THÔNG TIN TRỰC QUAN
DỄ DÀNG QUẢN LÝ

Kết nối với hệ thống đơn ở bếp/thu ngân

Báo cáo tình trạng kinh doanh theo thời gian thực

 Dễ dàng theo dõi trên 1 thiết bị

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Chuẩn hóa để mở rộng

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

Triển khai
nhanh chóng