Hồ sơ nhân sự

TẬP TRUNG DỮ LIỆU
ĐIỀU HÀNH THANH THOÁT

Số hóa hồ sơ nhân sự, dễ dàng theo dõi

Thông tin đa chiều, tối ưu khai thác

 Dữ liệu tập trung, dễ dàng tra cứu

Thông tin bảo mật, an toàn

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Đồng bộ dữ liệu, chuẩn hóa thông tin

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

Số hóa
hồ sơ

Cây nhân sự
trực quan