CHẤM CÔNG

xếp ca dễ dàng
Chấm công chính xác

Đa dạng hình thức chấm công

Dữ liệu chính xác, liên kết với hệ thống bảng lương

Theo dõi và đánh giá chất lượng nhân sự

Triển khai nhanh gọn, quản lý nhiều địa điểm

+2500 tổ chức tin dùng ACheckin

monkey junior

Chuẩn hóa để mở rộng

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

Chấm công
đa dạng

Dữ liệu
chính xác