Lương 3P

  0
  11

  Lương 3P là gì? Lịch sử hình thành lương 3P

  Lương 3P là hệ thống lương được giới thiệu đầu tiên năm 1996 bởi R. Kaplan và D. Norton tại Trường Kinh doanh Harvard (1996) trong mô hình “The Balanced Scorecard” (Thẻ điểm cân bằng) với mục tiêu quản trị doanh nghiệp một cách cân bằng, bằng cách theo dõi các chỉ số tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đánh giá hiệu suất công việc – KPI (Key Performance Indicator) được hình thành giúp hệ thống hoá, chuẩn hoá phương pháp đánh giá hiệu quả, năng suất lao động dựa trên mức độ hoàn thành các nhiệm vụ (Performance), kèm theo đó là hệ thống đãi ngộ dựa trên công việc (Lương 3P – 3P Salary).

  • P1 (Pay for Position): Trả lương theo vị trí của nhân sự.
  • P2 (Pay for Person): Trả lương theo năng lực của nhân sự.
  • P3 (Pay for Performance): Trả lương theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ (KPI) của nhân sự.