Phân phối

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH
GIA TĂNG NĂNG SUẤT

Thiết lập và sắp xếp công việc khoa học

✓ Tính toán công lương tự động

Quản lý doanh nghiệp chỉ với 1 màn dashboard

Tối ưu quy trình xử lý công việc

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Công cụ và con người tạo nên sự thành công!

ACheckin sẽ giúp bạn nắm bắt được toàn bộ thông tin chính xác về doanh nghiệp, giúp cho công việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.

Chia việc
khoa học