khách sạn

Quản trị khoa học
Tối ưu chi phí

Xếp ca nhanh chóng, Đổi ca dễ dàng

✓ Tính toán công lương tự động

Tự động hóa quy trình, dễ dàng mở rộng

Giải pháp tổng thể, tối ưu chi phí chỉ từ 250k/tháng

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Chuẩn hóa để mở rộng

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

Xếp ca
linh hoạt