CHẤM CÔNG

CHẤM CÔNG ĐA DẠNG
DỮ LIỆU CHUẨN XÁC

Đa dạng hình thức chấm công

Dữ liệu chính xác, liên kết với hệ thống bảng lương

Theo dõi và đánh giá chất lượng nhân sự

Triển khai nhanh gọn, quản lý nhiều địa điểm

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Chuẩn hóa để mở rộng

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

Chấm công
đa dạng

Dữ liệu
chính xác

Thông tin
trực quan